Vše o s.r.o.

Základní kapitál s.r.o.

Základní kapitál a vklady společníků

Základní kapitál společnosti je tvořen vklady společníků. Vklady mohou být peněžité nebo nepeněžité. Výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným musí činit alespoň 200 000 Kč. Výše vkladu společníka musí činit alespoň 20 000 Kč a musí být dělitelná na celé tisíce.

Peněžité vklady musí být před zápisem do obchodního rejsříku vloženy na speciální účet zřízený v bance pro nově založenou společnost. Do zápisu společnosti není možné s těmito peněžními prostředky nakládat. Banka účet odblokuje až po zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Se základním kapitálem může společnost disponovat

Základní kapitál společnosti zapsané do obchodního rejstříku není nutné ponechat deponovaný na účtu, ale je možné jej použít k běžnému provozu společnosti (např. úhradě nájmu, nákupu zařízení nebo materiálu), nebo jej celý nebo jeho část převést na pokladnu a dále s ním manipulovat. Pouze v době mezi složením základního kapitálu na účet a zápisem společnosti do obchodního rejstříku neumožňuje většina bank jakkoliv s těmito peněžními prostředky disponovat.

Je možné složit pouze část základního kapitálů?

Na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30 %. Celková výše splacených vkladů musí činit alespoň 100 000 Kč. Vklady musí být splaceny nejpozději do pěti let od vzniku společnosti. Je-li společnost založena jedním zakladatelem, musí být splacen její základní kapitál v plné výši.

Je-li to možné, je lepší složit celý základní kapitál při založení společnosti, protože nesplacené vklady působí nedůvěryhodně ve výpisu z obchodního rejstříku a při pozdějším splacení je nutné podstoupit další kolo složení vkladu na účet a zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku spolu s úhradou příslušných poplatků.

Je možné složit vklady společníků v nepeněžité formě?

Při složení vkladů společníků v nepeněžité formě je nutné jmenovat soudního znalce k ohodnocení vkladů. Základní kapitál není vhodné skládat v nepeněžité formě z důvodu vyšších nákladů (odměna soudnímu znalci), prodloužení zakládání společnosti a zvýšení rizika zamítnutí zápisu do Obchodního rejstříku.

Obchodní podíl

Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti, nicméně ve společenské smlouvě může být stanoveno jiné rozdělení obchodních podílů. Obchodní podíl je důležitý při rozdělování zisku mezi společníky, který se zpravidla dělí v poměru obchodních podílů.

Správce vkladu

Vklady společníků před zápisem do obchodního rejstříku spravuje správce vkladu, který je tím pověřený ve společenské smlouvě, respektive zakladatelské listině. Správcem vkladu může být pouze jeden ze společníků.