Vše o s.r.o.

Předmět podnikání

Pro naprostou většinu předmětů podnikání je nutné opatřit si oprávnění k podnikání. Tím je nejčastěji živnostenské oprávnění.

Pokud předmět podnikání není živností podle § 3 živnostenského zákona, je zpravidla nutné opatřit si povolení k podnikání dle příslušného zákona. O povolení k podnikání pro některé předměty podnikání je možné žádat až po zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Pro předmět podnikání pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor není vyžadováno žádné podnikatelské oprávnění.

Seznam předmětů podnikání, které nejsou živností

Dle § 3 živnostenského zákona není předmětem podnikání (tučně jsou vyznačeny běžné předměty podnikání):

 • provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě
 • využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory
 • výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu
 • restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi
 • provádění archeologických výzkumů
 • lékařů, zubních lékařů a farmaceutů při poskytování zdravotní péče a přírodních léčitelů
 • veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat
 • advokátů , notářů a patentových zástupců a soudních exekutorů
 • znalců a tlumočníků
 • auditorů a daňových poradců
 • burzovních dohodců
 • zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů a rozhodců při rozhodování majetkových sporů
 • úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři
 • autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání
 • činnost bank, směnáren, obchodníků s cennými papíry, apod.
 • pořádání loterií a jiných podobných her
 • hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
 • výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu
 • Scroll to Top

 • zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče
 • prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami
 • námořní doprava a mořský rybolov
 • provozování dráhy a drážní dopravy
 • vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního předpisu
 • výzkum, výroba a distribuce léčiv
 • zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona
 • činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob v oblasti státního zkušebnictví
 • zahraniční obchod s vojenským materiálem
 • výkon inspekce práce
 • provozování rozhlasového a televizního vysílání
 • nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb
 • zprostředkování zaměstnání
 • provozování stanic technické kontroly
 • výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu
 • nakládání s vysoce nebezpečnými látkami .
 • provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací a poskytování leteckých služeb
 • činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů vykonávaná v souladu s účelem, pro který byly zřízeny
 • výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem sociálně -právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního předpisu
 • vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států
 • provozování pohřebišť
 • činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu
 • nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens a toxinem
 • provozování zoologických zahrad na základě licence vydané Ministerstvem životního prostředí
 • archivnictví
 • poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu
 • činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání dílčí kvalifikace podle zvláštního zákona
 • pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor