Vše o s.r.o.

Ručení za závazky

Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

Ručení společníků

Společníci ručí pouze do výše nesplacených vkladů. Jsou-li všechny vklady splaceny, neručí společníci vůbec.

Ručení jednatelů

Jednatelé vůbec neručí za závazky společnosti, pokud řádné plní všechny své zákonné povinnosti. Mezi hlavní povinnosti jednatele patří vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Nicméně pokud jednatel nejedná v souladu se zákonem a způsobí společnosti škodu, odpovídá za tuto škodu.

Ti jednatelé, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu své funkce škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, jestliže odpovědný jednatel škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost, nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Jednatelé odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.

Je-li sporné, zda jednatel jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento jednatel.

Ručení dalších osob ovlivňujících chod společnosti

V určitých případech mohou ručit a nést odpovědnost také osoby, které nejsou jednateli, ale na základě dohody, podílu na společnosti či jiné skutečnosti ovlivňují podstatným způsobem chování společnosti. Takovým případem může být společnost s jediným společníkem, jenž není jednatelem. Není však pochyb, že podstatný vliv na fungování této společnosti má právě tento jediný společeník minimálně formou jmenování jednatele - třetí osoby. Ručení a odpovědnost je tak možné vztáhnout i na společníka, přestože dle výše uvedeného neručí za závazky.

does tadalista work pharmaglobalrx how long do antibiotics stay in your blood effects

Další informace

Více informací o ručení společníků a jednatelů se dozvíte na stránkách business.center.cz.