Vše o s.r.o.

Jednatelé

Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Jednatelům náleží řízení a obchodní vedení společnosti. Jednatelé jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře.

Způsobilost

Jednatel může být fyzická osoba, která:

 • je plně způsobilá k právním úkonům,
 • splňuje podmínky provozování živnosti podle § 6 zákona o živnostenském podnikání, tj.:
  • dosažení věku 18 let,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl nepodmíněně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně k odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně v souvislosti s podnikáním, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.
 • nenastala u ní skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zákona o živnostenském podnikání; v zásadě nemůže provozovat živnost osoba:
  • na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, nebo na kterou byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku,
  • které byl soudem nebo správním orgánem uložen trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru,
  • které bylo zrušeno nebo pozastaveno živnostenské oprávnění Živnostenským úřadem,
 • splňuje podmínky podle § 38l obchodního zákoníku, tj. nevykonával srovnatelnou funkcí v právnické osobě, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, nebo na kterou byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku.

Jednatel nemusí být v pracovním poměru

Jednatelé mohou, ale také nemusí být v pracovním poměru u společnosti. V pracovní smlouvě jednatele nemůže být uveden jako druh práce jednatel, ředitel, apod.

Zákaz konkurence

Pro jednatele platí dle § 136 obchodního zákoníku zákaz konkurence. Jedná se především o zákaz podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů.

about us

V případě porušení zákazu konkurence může dle § 65 obchodního zákoníku požadovat společnost po osobě, která tento zákaz porušila, aby vydala prospěch z obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence. V závažnějších případech mohou nastat při porušení tohoto zákazu trestně-právní důsledky dle § 127 a § 128 trestního zákona.