Vše o s.r.o.

Odpovědný zástupce

Pro jinou než volnou živnost je nutné ustanovit odpovědného zástupce. Pokud odpovědným zástupcem není jednatel, je nutný smluvní vztah mezi společností a odpovědným zástupcem (smluvní vztah může mít libovolnou formu – zaměstnanecký poměr, dohoda o provedení práce, atd.).

Zpravidla je nezbytné prokázat u odpovědného zástupce (konkrétní podmínky se liší dle jednotlivých živností):

  • odbornou způsobilost – nejčastěji se prokazuje maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem, certifikátem vydaným příslušným úřadem, atd.,
  • případně praxi v oboru.

Všechny doklady musí být originály nebo jejich ověřené kopie.

Prokázání praxe z pracovněprávního vztahu

Praxi je nutné prokázat potvrzením zaměstnavatele o vykonávání samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu. Takové potvrzení musí obsahovat:

  • identifikaci zaměstnavatele,
  • identifikaci zaměstnance,
  • pracovní pozici nebo stručný popis náplně vykonávané práce v souladu s danou živností,
  • dobu trvání praxe,
  • z potvrzení musí být zřejmé, že se jednalo o práci v pracovněprávním vztahu (zaměstnání).

Požadovanou délku praxe je možné prokázat i potvrzením od více zaměstnavatelů tak, aby celková délka praxe u všech zaměstnavatelů dosahovala alespoň minimální požadované délky praxe.

Prokázání praxe OSVČ

Kromě výše uvedeného potvrzení je možné prokázat praxi u osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), která již vlastní příslušné živnostenské oprávnění, také daňovými přiznáními, fakturami nebo obdobnými doklady, které prokazují, že tato činnost byla vykonávána alespoň po dobu minimální požadované délky praxe. Přestože odpovědný zástupce již odbornou způsobilost jednou prokazoval před Živnostenským úřadem při ohlášení vlastní živnosti nebo ustanovení odpovědným zástupcem pro jiného podnikatele, je zpravidla nutné odbornou způsobilost prokázat znovu. Nelze se tedy odkázat na již prokázanou odbornou způsobilost.

nizagara 100 viagra jelly review what is cenforce 100 gulickhhc.com/drugs/erectile-dysfunction/

Další podmínky

Odpovědný zástupce musí dále splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6, 7 a 8 živnostenského zákona (obdobné jako u jednatele).

Odpovědný zástupce může vykonávat tuto funkci nejvýše u čtyř podnikatelů (platí nově od 1.7.2008).

Odpovědný zástupce musí podnikateli podepsat souhlas s ustanovením do funkce. Podpis na něm musí být úředně ověřen.