Vše o s.r.o.

Společníci

Společnost s ručením omezeným musí mít alespoň jednoho společníka, nejvíce však 50 společníků. Společníky mohou být fyzické nebo právnické osoby.

Společnost s ručením omezeným s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ručením omezeným. Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným.

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, ale nenáleží ji běžné vedení společnosti, které je vyhrazeno jednatelům společnosti. Do její působnosti patří například schvalování účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, jmenování a odvolání jednatelů.

Konání valné hromady

Valná hromada se musí konat nejméně jednou za rok, probíhá-li na ní schvalování řádné účetní závěrky, musí se konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Termín a program valné hromady musí být oznámen společníkům nejméně 15 dnů přededem, a to písemnou pozvánkou. V případě přítomnosti všech společníků na valné hromadě je možné vzdát se práva na včasné svolání valné hromady - toto prohlášení musí být obsaženo v zápise z valné hromady.

Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Jednatel je povinen zajistit vyhotovení zápisu z jednání valné hromady. Zápis podepisuje předseda valné hromady a zapisovatel. Zápis musí obsahovat:

  • firmu a sídlo společnosti,
  • místo a dobu konání valné hromady,
  • jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
  • popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,
  • rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,

K zápisu se přikládají návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě.

Valná hromada u notáře

Valná hromada se musí konat u notáře jen v zákonem stanoveným případech jako je změna společenské smlouvy, rozdělení a převod obchodního podílu, změna výše základního kapitálu, apod. V ostatních případech nemusí být o rozhodnutích valné hromady sepsán notářský zápis.

ed pill tadalista 40 filitra kamagra jelly side effects

Jediný společník

Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává jediný společník.