Vše o s.r.o.

Co obnáší podnikání formou s.r.o.

Základní povinnosti

Mezi hlavní povinnosti společnosti s ručením omezeným patří:

  • vedení účetnictví, tj. není možné vést daňovou evidenci,
  • podávání daňového přiznání právnických osob do 31.3.,
  • zakládání účetní závěrky, návrhu rozdělení zisku, a případně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami do sbírky listin na obchodním rejstříku,
  • uspořádání valné hromady nejméně jednou za rok.

První dvě výše uvedené povinnosti s.r.o. mohou znamenat mírně vyšší administrativní náklady oproti OSVČ, pokud si je společnost nechává zabezpečovat dodavatelsky.

Další povinnosti

Další povinnosti s.r.o. jsou stejné jako pro jiné formy podnikání. Patří mezi ně například:

  • označení sídla i provozovny minimálně obchodní firmou a identifikačním číslem (IČ),
  • uvádění názvu společnosti, sídla firmy, IČ a údaj o zápisu v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, na objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a na internetových stránkách,
  • pravidelné vybírání datové schránky, viz dále,
  • oznamování změn na úřady,
  • vyplňování statistických výkazů ČSÚ, pokud byla společnost vybrána k jejich vyplňování,
  • registrace k daním, je-li k nim společnost povinná (silniční daň v případě firemních vozidel, DPH v případě překročení obratu 1 mil. Kč za rok, atd.), platba daní a záloh.

Daňové aspekty

Každá společnost je povinně registrovaná k dani z příjmů právnických osob. Její výše je 19 % a odvádí se z dosaženého zisku.

Schválí-li valná hromada vyplacení zisku společníkům, tento zisk se dále zdaní srážkovou daní ve výši 15 %.

Pro ostatní daně platí stejná pravidla jako pro jiné formy podnikání. Ze zisku se neplatí sociální a zdravotní pojištění. To se odvádí pouze za zaměstnance společnosti dle výše jejich mezd.

Datové schránky

Ministerstvo vnitra (zastoupené provozovatelem - Českou poštou) automaticky zřídí každému s.r.o. bezodkladně po jeho zápisu do obchodního rejstříku datovou schránku. Přístupové údaje následně rozesílá všem jednatelům společnosti na adresu sídla s.r.o. K aktivaci datové schránky dochází prvním přihlášením nebo 15. dnem po dni doručení (nebo fikce doručení) přístupových údajů. Při prvním přihlášení a vždy po 3 měsících je nutné změnit heslo. Každý jednatel s.r.o. má vlastní přístupové údaje k firemní datové schránce. Nepodaří-li se jednateli vyzvednout přístupové údaje, může požádat na kterémkoliv CZECHPOINTu o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových. K zneplatnění dojde okamžitě, poté bude odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů. Přístupové údaje pro jednatele může vyzvednout pouze sám jednatel. Nemůže-li tak učinit, může úředně ověřenou plnou mocí ustanovit tzv. administrátora datové schránky. Plná moc musí obsahovat text: ustanovuji osobu XY administrátorem ve smyslu zákona č.300/2008 Sb.

malar edema causes nizagara-100 contacts eriacta pills

Zprávy s vyznačenou fikcí doručení jsou považovány za doručené 10. dnem od přijetí do datové schránky, nevyzvedne-li si je adresát dříve. Pak jsou zprávy jsou považovány za doručené přihlášením do schránky (nikoliv až jejich otevřením). Úvodní hlášení webového rozhraní datových schránek o počtu doručených zpráv informuje pouze o počtu nových zpráv s vyznačenou fikcí, tj. přestože se zobrazí informace o žádné nově doručené zprávě, může být v dodaných zprávách nová zpráva bez vyznačené fikce.

Více informací k datovým schránkám s.r.o. naleznete na stránkách www.datoveschranky.info.